รายงานการประชุม
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 31/01/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 05/02/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 " 12/02/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 " 20/03/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 15/04/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 "24/04/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 25/05/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 11/06/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 "12/06/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 21/07/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 29/07/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 "03/08/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมแปรญัตติ ครั้งที่ 1 "05/08/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 "05/08/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 "03/08/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 06/08/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 "07/08/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 27/10/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 29/10/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 "04/11/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 26/11/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 "01/12/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
ประกาศเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 " 18/12/2563" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 "24/12/2563" ดาวน์โหลด pdf