วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
ติดต่อสอบถาม  
       
สายด่วน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายสรรญา ชัยเจริญ เบอร์โทร 081-199-9809  ที่ทำงาน  สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 034672372 ถึง 3 ต่อ 26    
สายด่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นายสมพงษ์ หมื่นอาจยิ้ม เบอร์โทร 089-045-4248  ที่ทำงาน  สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 034672372 ถึง 3 ต่อ 27    
สายด่วน รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นางวงษ์จันทร์ ประสงค์ เบอร์โทร 081-943-6891  ที่ทำงาน  สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 034672372 ถึง 3 ต่อ 27    
สายด่วน เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว พันเอกภักดี อำพันพร เบอร์โทร 081-195-8763  ที่ทำงาน  สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 034672372 ถึง 3 ต่อ 27    
สายด่วน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว นางอัญชลี รากบัว เบอร์โทร 063-239-9935  ที่ทำงาน  สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์ 034672372 ถึง 3 ต่อ 27    

 

กลับสู่หน้าหลัก..>>>