วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
ติดต่อสอบถาม  
 

                   เทศบาลตำบลหนองบัว  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
      ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล  ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล
       โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116  ตอนที่  9  วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2542  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
      25  พฤษภาคม 2542 ซึ่งอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
       มาตรา 50 และ 51 เป็นภารกิจที่เทศบาลตำบลหนองบัว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว


กลับสู่หน้าหลัก..>>>