กฏหมายที่เกี่ยวข้องของเทศบาลตำบลหนองบัว
 

•พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

•รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

•พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

•พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554)

•ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ3) พ.ศ.2543

•พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แ้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

•พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

•พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

•ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

•พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

///เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว///

•เทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

•เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการคัดบัญชีรายชื่อผู้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล พ.ศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง การขออนุญาตและเรัยกเก็บค่าธรรมเนียมให้ติดตั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาล พศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543

•เทศบัญญัติ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2543

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>