มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 

• มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

• มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

• มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

• มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

• มาตรการป้องกันการรับสินบน

• มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

• มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 

• แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

• แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต
 

•รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

•รายงานผลการดำเนินงานตามแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการดำเนินการตามมาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 

•ผลการดำเนินการตามมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

•ผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>