นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

แผนอัตรากำลัง

แผนพัฒนาบุคลากร

การมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองบัว

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

ข้อมูลกรอบอัตรากำลัง

การบริหารงานบุคคลของจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>