นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คู่มือการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล

มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประกาศเจตนารมณ์การบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร (แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2567 -2569)

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร (แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร

แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

กำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่

แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2561

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564

รายงานผลด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

การขับเคลื่อนจริยธรรม
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลหนองบัว

แนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts

กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรม

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>