ขั้นตอนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลหนองบัว
 

•คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอนอาคาร/ดัดแปลงอาคาร กองช่าง

•คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

•คู่มือการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่

•คู่มือกระบวนงานในการติดต่อภายในเทศบาลตำบลหนองบัว

•คู่มือปฏิบัติงานการยืมทรัพย์สินของราชการ

•คู่มือการชำระภาษี

•คู่มือการขอใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลหนองบัว

•คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

•มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

•คำสั่งเทศบาลตำบลหนองบัว ที่ 334/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

•ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว เรื่อง การทบทวน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจของเทศบาตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

•กิจกรรมโครงการบริหารจัดการกิจการน้ำประปา มีคุณภาพและเพียงพอตลอดปี ของเทศบาตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>