แผนป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลหนองบัว
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต( พ.ศ.2561 - 2565 ) ฉบับปรับปรุง (ขยายกรอบเวลาจากฉบับเดิม 4 ปี พ.ศ.2561 - 2564 เป็น 5 ปี)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลหนองบัว (พ.ศ.2566 -2570)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ รอบ 6 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>