เทศบาลตำบลหนองบัว
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของอปท. พ.ศ. 2548

 

พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

 

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท. พ.ศ. 2553 (มท 0891.3/ว118 ลว 15 ม.ค.2556)

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. 2551

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของอปท. พ.ศ. 2553

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ. 2559

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการของอปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>