รายงานการใช้จ่ายงบประมาณเทศบาลตำบลหนองบัว
 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567

แผนการตรวจสอบภายในของเทศบาลตำบลหนองบัว

รายงานการตรวจสอบของ สตง.

การใช้จ่ายเงินสะสม

รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง

 

กลับสู่หน้าหลัก.>.>>