รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ประจำปี 2559
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 "26/02/2559" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 "6/06/2559" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 "01/08/2559" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 "05/08/2559" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 "31/10/2559" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 "21/11/2559" ดาวน์โหลด 1 pdf
ดาวน์โหลด 2 pdf
ดาวน์โหลด 3 pdf
ดาวน์โหลด 4 pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 "25/11/2559" ดาวน์โหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบั สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 "07/12/2559" ดาวน์โหลด pdf