วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
ติดต่อสอบถาม  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เทศบาลตำบลหนองบัว

........................................
1. วิสัยทัศน์
“หนองบัวเมืองน่าอยู่    เชิดชูวัฒนธรรม   น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   มีการบริหารโปร่งใส  ใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยว”

2.  พันธกิจหลักการพัฒนา

          1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ ต้องการของประชาชน
เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตของท้องถิ่น
          2.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
          3.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          4.พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ  ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร
          5.ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนและท้องถิ่น ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่งยืนและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่
          6.ส่งเสริมให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ มาตรฐาน มีความปลอดภัย
เป็นเจ้าบ้านและให้บริการที่ดี

3.ยุทธศาสตร์

          1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
          3. การพัฒนาด้านสังคม
         4. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
          5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          6.การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

กลับสู่หน้าหลัก..>>>