วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
กองสวัสดิการและสังคม  
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 
ติดต่อสอบถาม  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ฝ่ายบริหารพนักงานเทศบาล

     
 
นางสาวสวนา ลีนะกุล
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
0823444224
   
     

 
นางสมแสน ปานรัตน์
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
0804255557

 
นางสาวกรัณย์ภัค ตันธีระพลชัย
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0989989953
นางดวงแข เทอดศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0808859373
นายบรรเทิง บัวหลวง
ผู้อำนวยการกองช่าง
0989655298
นางสาวน้ำฝน ผิวสุข
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0983592951
นางสมแสน ปานรัตน์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
0804255557

กลับสู่หน้าหลัก..>>>