วิสัยทัศน์  
 
ประวัติความเป็นมา  
 
โครงสร้างการบริหารงาน  
 
คณะผู้บริหาร  
 
สภาเทศบาล  
 
สำนักปลัด  
 
กองคลัง  
 
กองช่าง  
 
ติดต่อสอบถาม  
             ข้อมูลข่าวสาร
 
 แผนพัฒนาสามปี      
 
 แผนการดำเนินงาน  
 
 งบประมาณรายจ่าย  
 
 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ  
 
 รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 
 รายงานการประชุมสภา  
 
 แผนอัตรากำลังสามปี  
 
 พนักงานจ้ าง 4 ปี        
 
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง       
 
 งบการเงิน       
 

 

 

 

 

            สาระน่ารู้
 
 สิทธิเด็กและเยาวชน      
 
 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
 
 เงินสงเคราะห์ครอบครัว  
 
 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
 
เกี่ยวกับคนพิการ  
 
 แจ้งเกิด,แจ้งตาย,แจ้งย้าย  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานประปา  
 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงานกองช่าง
 
 การขอใบอนุญาตปลูกสร้าง  
 
 การขอบ้านเลขที่ชั่วคราว  
 
 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 2554
 
 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 2555
 
 การชำระภาษี  
 
รายงานการประชุม
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "140354" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "310354" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "310554" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "310554" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "150754" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "020854" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "250854" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "300854" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "221154" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "291154" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "211254" ดาวโหลด pdf
 
รายงานการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบัว "090255" ดาวโหลด pdf